14°C
Mostar 21°C
Tuzla 15°C
Banja Luka 14°C
Bihać 14°C
Powered by Dark Sky

12.11.2019 / 11:36 BiH - Poboljšanje rada

Udruženje Privatnih predškolskih ustanova uputilo pismo Ministru obrazovanja Ze-do kantona

Udruženje Privatnih predškolskih ustanova uputilo pismo Ministru obrazovanja Ze-do kantona

Kada govorimo o predškolskom odgoju i obrazovanju na području Zeničko-dobojskog kantona, važno je kazati da je, u posljednjih godinu dana, pokrenuto i realizovano nekoliko značajnih aktivnosti, o čemu je, s obzirom na značaj problematike...

... potrebno upoznati i animirati javnost putem medija i aktuelnih političkih struktura koje učestvuju u kreiranju zakonodavnih okvira. 

U ovome kontekstu značajno je naglasiti da je Centar za poslovnu afirmaciju iz Zenice, izradio nekoliko stručnih i naučnih studija, koje su potvrdile višestruku diskriminaciju prisutnu u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja, a koja se ogleda kako slijedi:

1. Obuhvat djece predškolskim odgojem i obrazovanjem je procentualno najniži u Evropi, jer djeci koja žive u ruralnim područjima nije nikako omogućen predškolski odgoj i obrazovanje, dok su kapaciteti postojećih predškolskih ustanova ograničeni, zbog čega ni sva djeca u urbanim područjima nemaju mogućnost pristupa ovoj vrsti odgoja i obrazovanja.

2. Diskriminacija se nadalje ogleda i u nejednakom tretmanu samih predškolskih ustanova (javnih u odnosu na privatne), jer važeći Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona jednako tretira privatne i javne predškolske ustanove u svim odredbama koje regulišu obaveze, kontrolu i nadzor, međutim, u pogledu odredbi koje ustanovljavaju prava postoji vrlo izražen nejednak tretman jednih i drugih. Od donošenja Zakona do danas, evidentno je da su se desile brojne promjene na svim socijalno-ekonomskim aspektima u našem društvu, uključujući i povećanje broja privatnih predškolskih ustanova, odnosno povećanje interesa roditelja da se djeci predškolskog uzrasta ponude raznoliki sadržaji odgojno obrazovnog karaktera. Navedeno nedvosmisleno ukazuje na nužnost izmjene i prilagođavanja zakonodavnog okvira novonastalim okolnostima, kao i potrebu usklađivanja propisa sa realnim potrebama onih na koje se propisi odnose. Jedno od temeljnih načela na kojima se zasniva pravna legislativa u ovoj oblasti je načelo zabrane diskriminacije, predviđeno u članu 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, što podrazumijeva osiguranje jednakih uslova i prilika za sve, za početak i nastavak daljnjeg odgoja i obrazovanja. S obzirom na izražen nejednak tretman javnih i privatnih predškolskih ustanova, prevashodno je neophodno strategiju djelovanja usmjeriti ka izmjeni diskriminirajućih zakonskih odredbi, kao najvažnijeg segmenta iz kojeg proizilaze sve druge varijante i mogućnosti, unutar kojih će se moći uspostavljati ravnopravan tretman svih predškolskih ustanova.

3. Diskriminacija je vrlo izraženo prisutna i u kontekstu neopravdanog izopćavanja određenih kategorija zanimanja iz mogućnosti da budu rukovodeći ili uopće kadrovi u privatnim predškolskim ustanovama. Prema važećim odredbama, rukovođenje u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja može biti povjereno samo adekvatno osposobljenim stručnjacima u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja, koje trebaju biti uključene u proces permanentnog pedagoškog usavršavanja i usavršavanja za oblast rukovođenja.

4. Diskriminacija i nejadnakost u tretmanu može se sagledati i u kontekstu cijene usluge, koja uzimajući u obzir načine finansiranja u javnim i privatnim predškolskim ustanovama nije realno postavljena, što je potvrdila i Studija Centra za poslovnu afirmaciju. Naime, istraživanja su pokazala da cijena usluga u javnom sektoru nije srazmjerna kvaliteti usluge, pogotovo ako se postavi pitanje participacije lokalne zajednice u finansiranju svih troškova u javnim ustanovama, u odnosu privatne, u kojima sve troškove, u konačnici, kroz cijenu plaćanja usluge, snose roditelji bez ikakve mogućnosti sufinansiranja. 

5. Indirektan vid diskriminacije je prisutan i kod inkluzije djece sa posebnim potrebama iz razloga što zakonodavni okvir načelno daje mogućnosti pristupa svim kategorijama, ali u praktičnoj primjeni ne postoje mehanizmi za realizaciju inkluzije koja podrazumijeva individualni pristup, odnosno dodatne troškove.

6. Još jedno vrlo osjetljivo pitanje koje vodi u diskriminaciju, ali i u pravnu anarhiju jeste prisutna postojeća pravna praznina u tretmanu programa produženog boravka školske djece u predškolskim ustanovama, koji je nužno sagledati u kontekstu najboljeg interesa djece, ali i u kontekstu slobode izbora i slobode odlučivanja roditelja, a nikako ne dovoditi u kontekst kolizije sa odredbom člana 29. Zakona o osnovnoj školi. Ovo iz razloga što navedeni Zakon produženi boravak predviđa kao mogućnost, ne isključujući pružanje takve mogućnosti u okviru drugih odgojno obrazovnih ustanova. Ukoliko se kruto prevazilaženje i stroga diferencijacija uzrasta bude primjenila na ovaj dio tretmana djece, u perspektivi će se otvoriti prostor za „crno tržište“, gdje će se pod različite vidove pravnih subjekata moći podvesti ovaj program, a u kojem slučaju prestaju ingerencije nadležnog ministarstva u pogledu kontrole i nadzora sadržaja i rada u tim privrednim subjektima. 

Iz navedenog proizilazi, a što je i stručnom analizom i dokazano, da se program produženog boravka provodi pod uslovom ispunjenja jednakih minimalnih uslova, pri čemu podsjećamo, da su već više od jedne decenije, ti uslovi bili jedino ispunjeni u predškolskim ustanovama. S obzirom da produženi boravak podrazumijeva vrijeme izvan obaveznog školskog nastavnog plana i programa, odnosno slobodno vrijeme kojim svaki pojedinac ima pravo da slobodno raspolaže, nezakonito bi bilo nametati obavezu i uslovljavati roditelje da djecu u njihovom slobodnom vremenu moraju dovesti ili držati u školama, suprotno njihovom pravu na izbor da to slobodno vrijeme koriste na bilo kojem drugom mjestu. Stručnoj analizi bi se dalo prepustiti i utvrđivanje najboljeg interesa djece u školskom ambijentu, koji unatoč svim nastojanjima ne može ponuditi relaksirajući ambijent oslobođen uticaja tog radnog prostora u kojem djeca provode svoje školsko vrijeme.

Navedene okolnosti evidentno su prisutne u praksi, potvrđene su u Studiji i zahtijevale su poduzimanje koraka radi postizanja određenih promjena u tom pravcu, odnosno nametale su potrebu da se uvaži realitet s obzirom na protek vremena od donošenja važećeg Zakona do danas. Radi efikasnijeg i sveobuhvatnijeg djelovanja privatne predškolske ustanove su, početkom 2019. godine osnovale Udruženje privatnih predškolskih ustanova koje djeluje na području Zeničko-dobojskog kantona, i koje je u saradnji sa Centrom za poslovnu afirmaciju, na bazi stručnih analiza definisalo moguća rješenja, po uzoru na evropske države. U tom kontekstu predlažemo dva modaliteta finasiranja predškolskih ustanova, koji se međusobno ne isključuju, ali značajno eliminišu diskriminaciju na ovome polju, i to: 


1. Princip vaučerizacije, koji prevashodno ne bi bio fokusiran na subvencioniranje i transfer novca prema predškolskim ustanovama već prema roditeljima, kojima bi se prema utvrđenim kriterijima dodijeljivali vaučeri koji glase na određeni iznos novca. U tom slučaju roditelji bi mogli, shodno vlastitom opredijeljenju, birati predškolsku ustanovu u koju će upisati svoje dijete. Ovo bi bio značajan iskorak u pravcu prevazilaženja još uvijek prisutnih recidiva socijalističkog sistema, čija primjena, dokazano, nužno uključuje i naprijed opisane diskriminacije. Ovaj princip vaučerizacije već odavno je prisutan u evropskim državama i kao takav je polučio izuetno dobre rezultate, a činjenica da se počinje primjenjivati i u drugim kantonima u BiH ( kanton Sarajevo), potvrda je da ovo opredijeljenje jeste pravac u kojem treba raditi promjene.

2. Drugi modalitet, ali nikako manje važan, koji ne isključuje prethodni, odnosno međusobno se dobro nadopunjuju, jeste jednak tretman u pogledu finansiranja stručnog kadra i u privatnim i u javnim predškolskim ustanova. Ovaj princip podrške predškolskim ustanovama, odnosno djeci kao direktnim korisnicima usluga, osim jednakosti u tretmanu uključuje i pravednost, jer omogućava svoj djeci, bez izuzetka, pravo na jednak tretman u pogledu stručnog kadra u prvoj i najvažnijoj fazi odgoja i obrazovanja djeteta. Posebno je važno naglasiti da bi se na ovaj način stvorili mehanizmi koji bi omogućili veću inkluziju djece sa posebnim potrebama. 

3. Pored navedenog, kao treća aktivnost koja je obilježila tekuću godinu jeste aktivna participacija Udruženja privatnih predškolskih ustanova u izradi nacrta Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Ovo je bila prilika da se na konkretnom polju ukaže na nedostatke važećeg zakonodavnog okvira i daju prijedlozi za neophodne izmjene. Ono što je važno spomenuti jeste da je otežavajuća okolnost u cijelom postupku pripreme nacrta bila činjenica da se pristupilo izradi kantonalnog propisa prije nego što su nužne promjene inkorporirane na nivou Federacije, odnosno Okvirnog zakona za predškolski odgoj i obrazovanje. S obzirom na navedeno, u važećim zakonskim okvirima moguće je izvršiti promjene kroz primjenu sistema vaučerizacije i finansiranje stručnog kadra a da se time ne dolazi u koliziju sa krovnim propisom. Međutim, kada je u pitanju imenovanje direktora predškolskih ustanova,  nužno je novim Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju ZDK regulisati da za direktora može biti imenovana osoba, koja pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom, ima završenu visoku ili višu stručnu spremu nastavnog ili drugog društvenog smjera, iz razloga što smatramo da je potrebno omogućiti menadžerima i drugim zanimanjima društvenog smjera da upravljaju privatnim predškolskim ustanovama, uz asistenciju koordinatora, odnosno da se u strukovnom dijelu koji se odnosi na odgoj i obrazovanje uvedu i zanimanja šireg pedagoškog smjera.

Uzimajući u obzir činjenicu da je predškolski odgoj i obrazovanje najznačajni segment na koji se kasnije nadograđuju svi ostali smatramo da je prevashodno potrebno upoznati širu društvenu zajednicu sa problemima sa kojima se susreću predškolske ustanove u cilju podizanja svijesti o odgovornosti koju nosi cjelokupno društvo vezano za ovu problematiku. S druge strane, radi postizanja konkretnih promjena nužno je da se akteri koji mogu doprinijeti unaprjeđenju ovog segmenta obrazovanja uključe i daju posdršku predloženim modalitetima u cilju postizanja najboljeg interesa djece.
(Vijesti.ba)

 

 

 

Izdvajamo