31°C
Mostar 34°C
Tuzla 34°C
Banja Luka 34°C
Bihać 34°C
Powered by Dark Sky

20.05.2020 / 14:53 Obrazovanje - Precizirani načini

UNSA: Nastavlja se online nastava, konsultacije, nadoknade i ispiti na fakultetima

UNSA: Nastavlja se online nastava, konsultacije, nadoknade i ispiti na fakultetima
UNSA / Vijesti.ba
U srijedu 20. maja 2020. godine održana je elektronska sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda:

1.    Usklađivanje Akademskog kalendara Univerziteta u Sarajevu sa zahtjevom organa BiH, FBiH i Kantona Sarajevo, a koje se odnose na pandemiju korona virusa (COVID 19)

2.    Smjernice za nastavak rada visokoškolskih biblioteka organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu uslijed pandemije korona virusa (COVID-19)

3.    Zahtjev Arhitektonskog i Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za hitnim vraćanjem prostorija na navedenim fakultetima u prvobitno stanje, a koje su zbog situacije uzrokovane pojavom korona virusa (COVID 19) preuređene za izolatorij.


Na održanoj sjednici Senata, a na prijedlog Kolegija rektora Univerziteta u Sarajevu i Kriznog štaba Univerziteta u Sarajevu, utvrđeni su sljedeći
 
Z A K L J U Č C I

1.    U svrhu završetka nastave u studijskoj 2019/2020. godini, nastavlja se izvedba u online režimu svih oblika nastave, konsultacija, nadoknada i ispita na fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu, uz izuzeće dijelova nastave i ispita koji podrazumijevaju praktični rad studenata (eksperimentalne i kliničke vježbe, kamerno muziciranje, tehničko-tehnološke vježbe, arhivski rad, vježbe iz stručno-umjetničkih predmeta, specifično individualne vježbe, terenske vježbe i stručna praksa).

2.    Praktični dio nastave i ispita iz tačke 1. Zaključaka održat će se u prostorijama fakulteta, akademija i nastavnih baza u grupama do maksimalnog broja od 15 osoba u prostoriji, uz poštivanje epidemioloških mjera.

3.    Za predmete čija je nastava u ljetnom semestru studijske 2019/2020. godine nepotpuno realizirana u online režimu, ista se produžava za jednu sedmicu. Zadužuju se fakulteti i akademije da u tom periodu organiziraju nadoknade neodržane nastave, dodatne konsultacije i pripreme za ispit u skladu sa tačkom 1. ovih Zaključaka. Shodno navedenom, završni i popravni junsko-julski ispitni rokovi se pomjeraju za jednu sedmicu. U slučaju nadoknade parcijalnih provjera znanja, nastavnici su dužni osigurati period od najmanje 15 dana između parcijalnih i završnih ispita.

4.    Za predmete čija se nastava nije održavala u online režimu fakulteti i akademije su obavezni da istu nadoknade najkasnije do 31. 07. 2020. godine, te da osiguraju održavanje parcijalnih i završnih ispita u skladu sa Zakonom, Statutom i pravilima studiranja, uz poštivanje epidemioloških mjera uz prethodnu pisanu prijavu svih nadoknada Univerzitetu od strane fakulteta i akademija na kojima postoji potreba za istom, sa prijedlozima kako istu planiraju održati (u kojim terminima i sa kolikim grupama studenata).

5.    Odobrava se dodatni ispitni termin u popravnom ispitnom roku za sve predmete ljetnog semestra.

6.    Odbrane završnih radova na svim ciklusima studija, uključujući i radne i finalne verzije doktorskih disertacija, mogu se vršiti online i u učionici u prisustvu komisije, zapisničara i kandidata koji brani rad, uz poštivanje epidemioloških mjera.

7.    Uspostava praktičnog dijela nastave i ispita u učionici, a u skladu sa tačkom 2. ovih Zaključaka, počinje nakon što se ispune uslovi za vraćanje studenata u studentske domove, kao i nakon vraćanja izuzetih prostorija fakulteta u izvornu namjenu.

8.    Nalaže se fakultetima i akademijama da za studente Univerziteta koji dolaze izvan Kantona Sarajevo i izvan Bosne i Hercegovine, a u smislu prisustva na dijelu nastave u učionici, omoguće zamjenske oblike kroz online nastavu i sl. uz obavezno javljanje studenata prodekanu za nastavu.

9.    Prijemni ispiti će se održati online i/ili u učionici uz prisustvo komisije, zapisničara i kandidata koji polažu prijemni ispit, u grupama ne većim od 15 osoba na jednom mjestu i uz poštivanje epidemioloških mjera.

10.    Univerzitet traži od resornog ministarstva obezbjeđenje dodatnih finansijskih sredstava za nabavku sredstava za dezinfekciju s ciljem poštivanja epidemioloških mjera.

11.    Svi Zaključci pod rednim brojem 1. do 10. će se uvrstiti u Odluku o izmjeni Akademskog kalendara za studijsku 2019/2020. godinu, a nakon usaglašavanja istih sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, te usvajanja istih od strane Senata Univerziteta u Sarajevu.


Senat Univerziteta u Sarajevu je na današnjoj elektronskoj sjednici utvrdio Smjernice za nastavak rada visokoškolskih biblioteka organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu uslijed pandemije COVID-19.

Smjernice za nastavak rada visokoškolskih biblioteka organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu uslijed pandemije COVID-19

1.    Potrebno je da visokoškolske biblioteke u skladu s mogućnostima omoguće pozajmicu i vraćanje bibliotečke građe.

2.    Rezervacija građe vrši se isključivo korištenjem prilagođene online usluge. Ukoliko visokoškolska biblioteka ne koristi segment online rezervacije u COBISS-u ili neki drugi servis, rezervacije zaprima putem e-maila koji je jasno istaknut na mjestima javnih obavještenja za korisnike.

3.    Potrebno je odrediti dane u sedmici kada se vrši pozajmica/vraćanje građe u visokoškolsku biblioteku.

4.    Pozajmica i vraćanje publikacija vrši se isključivo na ulazu u visokoškolsku ustanovu prema unaprijed zakazanim terminima. Na ulazu je obavezno osigurati pristup dezinfekcijskom sredstvu i pult/stol na koji se građa može spustiti. Obavezno je i držati fizičku distancu od 2 metra.

5.    Tokom rada s korisnicima, bibliotekar/knjižničar je dužan nositi zaštitnu opremu (masku i/ili vizir, rukavice i mantil). Korisnici su dužni prilikom preuzimanja i vraćanja građe nositi zaštitnu opremu (masku i rukavice).

6.    Bibliotekar/knjižničar preuzetu građu odlaže u kutiju koja je obilježena datumom vraćanja i istu odlaže u prostoriju predviđenu za karantin na 7 dana. Visokoškolske biblioteke koje koriste automatiziranu pozajmicu u COBISS-u imaju mogućnost korištenja posebnog modula za zadržavanje građe u karanteni. Kako bi aktivirali ovaj modul potrebno je da kontaktiraju Virtualnu biblioteku BiH u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH. Bibliotekar/knjižničar građu razdužuje nakon provedene karantene.

7.    Ostale bibliotečke usluge odvijaju se u online okruženju: tematska pretraživanja, informacijski upiti, upis korisnika, izrada personalnih bibliografija, bilteni prinova i druge usluge.

8.    Rad čitaonica je obustavljen do daljnjeg.


Senat Univerziteta u Sarajevu je podržao Zahtjev Građevinskog fakulteta i Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od 18. 05. 2020. godine, upućenog Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Štabu civilne zaštite Kantona Sarajevo i Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Senat Univerziteta u Sarajevu traži da se prostorije na navedenim fakultetima koje su zbog situacije uzrokovane pojavom korona virusa (COVID 19) preuređene za izolatorij, bez odlaganja vrate u prvobitno stanje.

Senat Univerziteta u Sarajevu u kontinuitetu prati preporuke Kriznih štabova ministarstava zdravstva FBiH i KS, te će i u narednom periodu u skladu sa istim prilagođavati svoje zaključke.
(Vijesti.ba)

Izdvajamo