11°C
Mostar 17°C
Tuzla 12°C
Banja Luka 12°C
Bihać 12°C
Powered by Dark Sky

05.06.2020 / 13:54 Politika - Sjednica Vlade FBiH

Utvrđen prijedlog dopuna Zakona o Vijeću zaposlenika

Utvrđen prijedlog dopuna Zakona o Vijeću zaposlenika
Vlada FBIH / Vijesti.ba
Vlada Federacije BiH danas je na sjednici utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje uputila Prijedlog zakona o dopunama Zakona o vijeću zaposlenika. U članu 24. dodana su dva nova stava koja se odnose na rokove.

Kako je precizirano, izuzetno, za vrijeme proglašenja stanja prirodne i druge nesreće, kao i za vrijeme vanrednog stanja u FBiH kojeg su proglasile nadležne institucije, poslodavac nije obavezan da primjenjuje rok od 30 dana u kojem je Vijeću uposlenika dužan radi konsultacija dostaviti odluke značajne za prava i interese uposlenika.

Također je, sa sedam na pet dana, za vrijeme proglašenja stanja prirodne i druge nesreće i vrijeme vanrednog stanja, Vijeću zaposlenika skraćen rok za izjašnjavanje.

PRODUŽENJE UGOVORA ZAPOSLENICIMA RUDNIKA

 Vlada FBiH danas je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i dala saglasnost za prijem (produženje ugovora o radu) zaposlenika na period do 120 dana za rudnike koji posluju u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.

Riječ je o zaposlenicima u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, 111 zaposlenika u ZD RMU Kakanj d.o.o. Kakanj (66 u Pogonu jama Haljinići, 33 u PK Vrtlište, osam u Separaciji i četiri zaposlenika u održavanju) i 87 u ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla (28 u PK Dubrave, 29 u PK Šikulje i 30 zaposlenika u Jami Mramor). Produženje ugovora odnose se i na 37 zaposlenika u ZD RMU Đurđevik d.o.o. Đurđevik (27 u PK Višća i deset zaposlenika u jami Đurđevik), te 52 zaposlenika u ZD RMU Zenica d.o.o. Zenica (41 u jami Raspotočje, jedan u Staroj jami, kao i prijem deset novih zaposlenika na određeno vrijeme u ove dvije jame).

UREDBA O POLAGANJU ISPITA I STICANJU STRUČNIH ZVANJA U ARHIVISTIČKOJ STRUCI

 Federalna vlada je donijela Uredbu koja uređuje uslove, program i način polaganja stručnog arhivističkog ispita, te sticanja stručnih znanja za osobe koje obavljaju arhivske poslove na nivou FBiH. Arhivistički ispit, u skladu sa odredbama ove uredbe, dužni su polagati službenici i pripravnici visoke, više i srednje školske spreme koji obavljaju arhivske poslove u Arhivu Federacije, federalnim organima uprave i drugim federalnim organima, stručnim službama Parlamenta FBiH, uredima predsjednika i potpredsjednika FBiH, Vladi FBiH, stručnim i drugim službama osnovanim za potrebe federalnih organa i drugih institucija organiziranih na nivou FBiH.

Ovaj ispit mogu polagati i službenici visoke, više i srednje školske spreme koji rade na arhivskim poslovima u arhivama organa uprave kantona i službi za upravu grada i općine i drugih institucija organiziranim na nivou kantona, grada i općine, radi sticanja uslova za rad na arhivskim poslovima, ako drugačije nije propisano odgovarajućim zakonom kantona, ili ako kanton nema uslova da formira svoju komisiju za polaganje tog ispita.

ODOBRENA EMISIJA TREZORSKIH ZAPISA

 Federalna vlada je, današnjom Odlukom, odobrila zaduženje Federacije BiH putem emisije trezorskih zapisa FBiH, a s ciljem prikupljanja sredstava za financiranje izdataka utvrđenih ovogodišnjim Proračunom FBiH. Iznos emisije je do 50.000.000 KM, a riječ je o 5.000 trezorskih zapisa s rokom dospijeća od 364 dana.

Javni poziv za učestvovanje u ovoj emisiji trezorskih zapisa bit će objavljen na internetskim stranicama Federalnog ministarstva financija, agenta emisije i Sarajevskoj burzi vrijednosnih papira, najkasnije sedam dana prije dana održavanja aukcije.

REVIDIRANI PLAN ZADUŽIVANJA

Vlada Federacije BiH usvojila je danas revidirani godišnji plan zaduživanja Federacije BiH u 2020. godini. Ovaj plan je pripremljen sukladno usvojenom Rebalansu proračuna za 2020. godinu i mjerama koje je Vlada FBiH poduzela s ciljem ublažavanja i neutraliziranja negativnih učinaka uzrokovanih pandemijom COVID-19.

Revidirani plan zaduživanja obuhvaća i planirana povlačenja kreditnih sredstava za financiranje kapitalnih projekata u 2020. godini, a sukladno Programu javnih investicija Federacije BiH 2020.-2022. godina.

U 2020. godini bruto potrebe za vanjskim financiranjem iznose 1.122,21 milijun KM, pri čemu se iznos od 667,21 milijun KM odnosi na financiranje kapitalnih projekata definiranih Programom javnih investicija, a preostalih 455 milijuna KM namijenjeno je financiranju proračuna u okviru projekata „Jačanje bankarskog sektora u BiH“ (55 milijuna KM) i Instrument brzog financiranja (400 milijuna KM).

Financijske potrebe koje Vlada FBiH namjerava osigurati na domaćem tržištu, definirane Rebalansom proračuna, iznose 820 milijuna KM i u odnosu na ranije usvojeni Proračun za 2020. godinu veće su za 290 milijuna KM. Ovo bi bilo realizirano povećanom emisijom trezorskih obveznica čija ročnost će biti određena sukladno definiranim smjernicama za zaduživanje i dostupnim izvorima financiranja, vodeći računa o riziku refinanciranja u narednom razdoblju.

Pod pretpostavkom stopostotne realizacije godišnjeg plana zaduživanja u 2020. godini, uz trenutno važeće devizne tečajeve, iznos vanjskog duga na kraju 2020. godine bi bio povećan u odnosu na proteklu godinu za 689,58 milijuna KM, a unutarnjeg duga za 378,3 milijuna KM. Dakle, ukupan dug Vlade FBiH na kraju 2020. godine u odnosu na proteklu godinu, porastao bi za 1.064,9 milijuna KM ili 20,12 posto.

Uz pretpostavku realiziranja plana financiranja, definiranog Rebalansom proračuna za 2020. godinu, u bruto iznosu od 1.478 milijuna KM, kao i kapitalnih investicija planiranih za 2020. godinu, iznos duga Vlade FBiH na kraju 2020. godine, uključujući i vanjski dug koji je prenesen na krajnje korisnike kredita, procjenjuje se na 6.374,8 milijuna KM.

Imajući u vidu da je vrlo teško procijeniti dužinu trajanja i troškove pandemije koronavirusa, u slučaju izmijenjenih okolnosti Federaciji BiH stoji na raspolaganju još važeći sporazum s Međunarodnim monetarnim fondom u okviru proširenog aranžmana, kao i sredstva Europske unije koja je za potrebe Bosne i Hercegovine osigurala 250 milijuna eura.

Revidirani plan zaduživanja bit će objavljen na web stranici Federalnog ministarstva financija i upućen Parlamentu FBiH radi informiranja.

PRENAMJENA DONIRANIH SREDSTAVA

Federalna vlada dala je saglasnost Nadzornom odboru JP BH Telecom d.d. Sarajevo da pripremi Aneks ugovora za prenamjenu doniranih sredstava JU Kantonalnoj bolnici Goražde i JU Kantonalnoj bolnici Zenica za nabavku neophodne medicinske opreme.

Nadzorni odbor BH Telecoma zadužen je da koordinira aktivnosti na provedbi zaključka Vlade FBiH, kao i da bude osiguran transparentan i zakonit utrošak doniranih sredstava.

Zadužene su uprave dviju bolnica da blagovremeno i u zakonskim rokovima detaljno obavijeste Nadzorni odbor BH Telecoma o utrošku prenamijenjenih sredstava i nabavljenoj medicinskoj opremi.

GRANT ZA PROJEKT VODOSNABDIJEVANJA GRADAČCA

Vlada FBiH danas je dala saglasnost za prihvatanje granta Evropske banke za obnovu i razvoj za Projekt vodosnabdijevanja Gradačca. Ovom odlukom Federacija BiH prihvata grant namijenjen za finansiranje ovog projekta, po Ugovoru o grantu zaključenom između Bosne i Hercegovine i EBRD-a, koji se odnosi na investicijski grant iz Programa zajednički fond za zapadni Balkan - WBIF, u iznosu od 1.992.500 eura. Sredstva će biti korištena za finansiranja rekonstrukcije postojećih azbestnih cijevi i poboljšanje sistema vodosnabdijevanja, nedovoljnog kapaciteta i trošne mreže u središnjem gradskom području Gradačca.

Vlada FBiH potvrđuje da je dokumentacija prihvatljiva za Federaciju, a posebno Nacrt ugovora o grantu. Za realizaciju ove odluke i izvještavanje zaduženi su Federalno ministarstvo finansija i grad Gradačac, svako u okviru svoje nadležnosti.

Provedba Ugovora o grantu ne zahtijeva donošenje novih ili izmjenu postojećih zakona, a u periodu njegove provedbe u budžetu Federacije BiH nije potrebno osigurati sredstva za dodatno sufinansiranje.

Data je saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i Federacije BiH i Podugovora o grantu između FBiH i grada Gradačca za ova sredstva, a za njihovo potpisivanje je ovlašćena federalna ministrica finansija.

NASTAVAK AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA ŽENA

Federalna vlada danas se upoznala sa informacijom o postignutim rezultatima provedbe Akcijskog plana za razvoj poduzetništva žena u FBiH (2018.-2020.) za razdoblje 2018.-2019. godina, te podržala rad Gender centra FBiH i napore nadležnih institucija Federacije BiH na provedbi predviđenih aktivnosti.

Vlada FBiH je naložila nastavak aktivnosti koje nisu realizirane u planiranim rokovima i zadužila nadležene institucije za njihovu dosljednu provedbu.

Gender centar FBiH je zadužen da, sa ostalim institucijama, u završnu informaciju o rezultatima provedbe ovog akcijskog plana uključi i pokazatelje uticaja mjera za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica na razvoj poduzetništva žena.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada FBiH dala je saglasnost na Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH za 2020. godinu.

Kao većinski dioničar JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, Federalna vlada je Nadzornom odboru podnijela zahtjev za sazivanje Skupštine ovog društva.

Vlada FBiH je usvojila izvještaj o radu Federalnog štaba civilne zaštite u 2019. godini.

Usvojen je izvještaj o radu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu, koji je Odlukom Upravnog odbora ovog zavoda usvojen 28.4.2020. godine.

Prihvaćena je i informacija o primjeni Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period januar - mart 2020. godine, koja će biti dostavljena predsjedniku i potpredsjednicima Federacije Bosne i Hercegovine, uredima MMF-a i Svjetske banke u Sarajevu i objavljena na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Vlada je prihvatila informaciju o realizaciji svojih zaključaka za period januar - april 2020. godine.

Federalna vlada dala je pozitivno mišljenje na dokument „Drugi i treći periodični izvještaj o provođenju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH“, koji joj je 12.3.2020. godine uputilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Federalna vlada je dala saglasnost na Plan poslovanja JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za period 2020. - 2022. godina.

Danas su federalna ministarstva rada i socijalne politike, zatim zdravstva, te razvoja, poduzetništva i obrta zadužena da se u 2020. godini uzdrže od pokretanja procedura s ciljem raspodjele sredstava dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanju igara na sreću, u skladu sa Uredbom o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH je danas poništila javni konkurs za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora Sarajevoputeva d.d. Sarajevo, objavljen 10.7.2019. godine. Također, prestaje i važenje Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva.

Vlada je Nadzornom odboru Ceste d.d. Mostar dala prethodnu saglasnost za imenovanje Ivana Brkića za vršioca dužnosti člana Uprave ovog društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.

Nadzornom odboru Cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo data je prethodna saglasnost za imenovanje Ljube Pravdića za direktora i Bekira Isakovića za izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove ovog javnog preduzeća, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.


(Vijesti.ba / FENA)

Izdvajamo