1°C
Mostar 3°C
Tuzla 3°C
Banja Luka 5°C
Bihać 5°C
Powered by Dark Sky

14.01.2021 / 16:12 BiH - Vlada FBiH

Usvojena inicijativa o proglašenju Bosanske Krupe gradom

Usvojena inicijativa o proglašenju Bosanske Krupe gradom
Foto: FENA - Vijesti.ba

Nakon što je danas usvojila informaciju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada Federacije BiH na sjednici je predložila da Vijeće ministara BiH zaduži Ministarstvo civilnih poslova BiH da pokrene procedure radi usvajanja izmjena i dopuna člana 14. Zakona o državljanstvu BiH.

Na taj način bi ova odredba bila dopunjena rečenicom da se za "odricanje ili prestanak ranije stečenog državljanstva neće tražiti za bivše državljane Bosne i Hercegovine prilikom zahtjeva za ponovno sticanje državljanstva Bosne i Hercegovine, ukoliko bivši državljani Bosne i Hercegovine imaju državljanstvo države koja je u međuvremenu liberalizovala svoje zakone o državljanstvu i dozvoljava dvojno državljanstvo".

Federalna vlada predlaže i da Vijeće ministara BiH zaduži Ministarstvo vanjskih poslova BiH da poduzme aktivnosti iz svoje nadležnosti radi zaključivanja bilateralnih sporazuma o dvojnom državljanstvu s državama u kojima živi najveći broj bivših državljana Bosne i Hercegovine (Kraljevina Danska, Kraljevina Norveška, Republika Češka, Luksemburg i dr.), kako se prilikom podnošenja zahtjeva za povrat matičnog državljanstva ne bi morali odricati od u međuvremenu stečenog stranog državljanstva.

Vlada FBiH će od Parlamentarne skupštine BiH zatražiti autentično tumačenje dijela odredbe člana 9. stav 1. tačka f) i člana 10. tačka b), a u vezi s članom 14. Zakona o državljanstvu BiH koji se odnosi na definisanje uslova kada bivši državljani BiH ponovno stiču državljanstvo BiH po osnovu člana 14. Zakona o državljanstvu BiH i to: "odricanje ili gubitak ranijeg državljanstva se neće zahtijevati ako ono nije dopušteno ili se ne može razumno zahtijevati", odnosno da li se smatra da je od bivšeg državljanina BiH nerazumno tražiti odricanje od u međuvremenu stečenog stranog državljanstva, ako ima državljanstvo strane države koja je u međuvremenu liberalizovala svoje zakone o državljanstvu i dozvoljava dvojno državljanstvo.

RAZMATRANE INICIJATIVE OPĆINA BOSANSKA KRUPA I RAVNO

Federalna vlada je prihvatila inicijativu za izradu i donošenje Zakona o Gradu Bosanska Krupa, koju je podnijela ova sadašnja općina. U obrazloženju inicijative navedeno je da Općina Bosanska Krupa ima bogato kulturno­historijsko i prirodno naslijeđe, te da je njeno područje bilo naseljeno još u prahistoriji. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH je Tvrđavu, Stari grad Jezerski i Filijalnu crkvu Blažene djevice Marije u Bosanskoj Krupi proglasila nacionalnim spomenicima. Stoga je Vlada utvrdila da Bosanska Krupa ispunjava uslov da gradom bude proglašena kao općina od posebnog historijskog i kulturnog značaja, a u skladu s članom 5. stav 4. Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH, a Federalno ministarstvo pravde odredila je kao nosioca izrade nacrta zakona.

Danas nije prihvaćena inicijativa za donošenje zakona o promjeni imena naseljenog mjesta Trebimlja u naseljeno mjesto Trebinja u Općini Ravno. Ocijenjeno je da ova inicijativa ne sadrži obrazloženje iz kojeg je vidljivo da je provedena potrebna procedura neposrednog izjašnjavanja građana, te da nisu navedeni razlozi zbog kojih je tražena promjena naziva.

 O STANJU PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE

 Vlada FBiH se upoznala sa informacijom o stanju poduzetničke infrastrukture u FBiH, te zadužila Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta da, sa ostalim nositeljima programiranja razvoja male privrede u FBiH, shodno Zakonu o poticanju razvoja male privrede u Federaciji BiH i dokumentu "Zajedničke socio-ekonomske reforme za period 2019-2022. godina", prati stanje u oblasti poduzetničke infrastrukture, te nastavi sa aktivnostima podrške njenom razvoju.

Ovo ministarstvo je zaduženo i da, na osnovu pokazatelja stanja navedenog u informaciji, kreira odgovarajuće projekte finansijske podrške za poduzetničke zone i ostale vidove poduzetničke infrastrukture.

U informaciji je navedeno da je u 2020. godini za izgradnju poduzetničkih zona bilo planirano od 2.000.000 KM. Ova, kao i sredstva za ostale projekte podrške poduzetništvu u ukupnom iznosu od 5.390.000 KM, odlukom Vlade FBiH su, usljed pandemije COVID-19, vraćena u stabilizacijski fond Vlade FBiH, tako da u 2020. godini FMRPO nije vršilo transfere po definisanom Programu utroška sredstava.

Prema raspoloživim podacima iz Informacionog sistema s web portalom poduzetničkih zona, a prema informacijama jedinica lokalne samouprave (JLS), trenutno u FBiH postoji 130 verifikovanih poduzetničkih zona.

Od ukupno dodjeljenih poticaja za poduzetničku infrastrukturu do sada je više od 95 posto sredstava namjenjeno za poduzetničke zone.

Ukupna finansijska sredstva, koja je nadležno federalno ministarstvo izdvojilo zaključno sa 2019. godinom za poduzetničke zone u FBiH iznose 27.781.344 KM.

 

USVOJEN IZVJEŠTAJ RADNE GRUPE ZA IZMJENU ZAKONA O NAFTNIM DERIVATIMA

Federalna vlada je usvojila izvještaj Interresorne radne grupe za izradu teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naftnim derivatima u Federaciji BiH. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da tekstove Zakona o porezu na naftne derivate i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naftnim derivatima u Federaciji BiH, sa obrazloženjem koje je pripremila ova radna grupa, uputi Upravi za indirektno oporezivanje BiH radi dobijanja mišljenja.

Premijer Federacije BiH će Vijeću ministara BiH, Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH i Upravi za indirektno oporezivanje BiH uputiti urgenciju za aktiviranje i postupanje po pokrenutoj inicijativi za uvođenje namjenske takse na naftne derivate za uspostavu obaveznih rezervi naftnih derivata na nivou BiH, koja je aktom od 8.1.2015. godine upućena Vijeću ministara BiH i Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

 

SAZVATI SKUPŠTINU RMU BANOVIĆI

Federalna vlada se upoznala sa informaciju o neodržavanju 12. vanredne sjednice Skupštine privrednog društva RMU Banovići d.d. Banović, zakazane za 6. 1.2021. godine.

Premijer FBiH danas je ovlašten da, uime Vlade FBiH, kao ovlaštenog dioničara u skladu s članom 232. Zakona o privrednim društvima, uputi Nadzornom odboru RMU Banovići zahtjev za hitno sazivanje vanredne skupštine ovog privrednog društva sa istim dnevnim redom kao kod neodržane sjednice.

Premijer je zadužen i da, također uime Vlade, poduzme sve aktivnosti na utvrđivanju odgovornosti predsjednika Nadzornog odbora RMU Banovići Bege Birparića ukoliko ne postupi po zahtjevu Vlade za hitno sazivanje vanredne sjednice Skupštine, pozivajući se na član 260. Zakona o privrednim društvima i član 12. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine.

Konstatirano je da predsjednik Nadzornog odbora, ukoliko ne postupi po zahtjevu Vlade FBiH, preuzima ličnu odgovornost za sve eventualne štetne posljedice koje mogu nastupiti u tom privrednom društvu.

Vlada je zadužila Nadzorni odbor RMU Banovići da utvrdi odgovornost sekretara društva prilikom samoinicijativnog i neovlaštenog postupanja presjednika Nadzornog odbora Bege Birparića u ime Nadzornog obora kod upućivanja i ovjere Vladi Federacije BiH akta od 8.1.2021. godine. Vlada Federacije BiH, zbog tih okolnosti, neće odgovarati na akt Bege Birparića od 08.01.2021. godine, niti na akt sekretara privrednog društva RMU Banovići od 13.1.2021. godine.

 INICIRANE IZMJENE SISTEMA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

 Federalna vlada se upoznala sa informacijom u vezi s realizacijom zaključka Komisije za sigurnost Predstavničkog doma Parlamenta FBiH od 19.11.2020. godine, te će oformiti interresornu radnu grupu koja će razmotriti sve inicijative i ponuditi prednacrt novog zakona iz oblasti zaštita i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća.

Vlada FBiH je danas, također, prihvatila izvještaj o aktivnostima poduzetim na izradi novog Zakona o sistemu zaštite i spašavanja i civilnoj zaštiti.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O PROŠLOGODIŠNJEM RADU FUIP-a

Vlada FBiH je usvojila izvještaj o radu Federalne uprave za inspekcijske poslove za 2020. godinu, u kojem je posebno poglavlje posvećeno sanitarno-zdravstvenom nadzoru za vrijeme proglašenog stanja nesreće izazvanog pandemijom koronavirusa.

Kada je riječ o zaštiti zdravlja stanovništva, nakon naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 10. marta 2020. godine svi raspoloživi kapaciteti stavljeni su prioritetno u funkciju izvršenja naloženih zadataka, te je angažirano 86 inspektora svih profesionalnih profila iz deset federalnih inspektorata na 14 graničnih prijelaza i dva međunarodna aerodroma (Sarajevo, Tuzla) na području FBiH, i to kroz 24-satni rad u tri smjene. Uspostavljeni sanitarni nadzor na granicama u cjelokupnom periodu svog neprekidnog trajanja (15.3.-21.5.2020. godine) bio je konstantno stabilan, visoko profesionalan i potpuno funkcionalan. Sve aktivnosti inspektora koordinirala su četiri postavljena područna koordinatora, što su vršili glavni inspektori i rukovodilac Sektora granične inspekcije, potpomognuti pratećim IT, logističkim i administrativnim osobljem.

Od donošenja naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva izdato je 45.560 rješenja kojima je izricana mjera ograničenog kretanja (izolacije) u trajanju od 14 dana.

Od početka pojačanih nadzora nad poštivanjem epidemioloških mjera, federalni inspektori su izvršili ukupno 1.796 inspekcijskih nadzora, kojom prilikom su utvrdili 153 prekršaja s finansijskim teretom od 260.190 KM. Od marta do kraja decembra 2020. godine, prema podacima koje su dostavile kantonalne inspekcije, zajedno sa interventnim nadzorima federalnih inspektora, na području Federacije BiH je, kada je riječ o primjeni obavezujućih epidemioloških mjera nadležnih kriznih štabova, izvršeno 24.299 inspekcijskih nadzora, doneseno 3.128 rješenja o otklanjanju nedostataka, te izrečeno 1.178 prekršajnih naloga s finansijskim teretom od 1.929.565 KM. Osim toga, izrečena je 21 mjera o zabrani rada.

 PRIHVAĆEN IZVJEŠTAJ AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM

 Vlada FBiH je prihvatila i Parlamentu FBiH radi razmatranja i usvajanja uputila izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period od 1.7. do 31.12.2020. godine.

Agencija je u ovom periodu imala u radu 38 sudskih odluka, i to 22 presude u kojima je krivični postupak okončan i četrnaest rješenja u kojima je krivični postupak još u toku, te dvije naredbe kojima su privremeno oduzeti predmeti predani Agenciji na čuvanje i upravljanje.

Vrijednost imovine kojom je Agencija upravljala u periodu juli - decembar 2020. godine iznosila je 17.266.341,62 konvertibilnih maraka, a radi se o oduzetim novčanim sredstvima, dionicama, poslovnim udjelima, nekretninama, hotelu, studentskom domu, benzinskoj pumpi, motornim vozilima, raznim mašinama i alatkama i drugom.

O KOLEKTIVNOM UGOVORU

Federalna vlada danas je premijera Federacije BiH zadužila da, umjesto zaključenja sporazuma o produženju trajanja Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH za 12 mjeseci, Samostalnom sindikatu državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH predloži otvaranje pregovora za zaključenje kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama ovog ili zaključenje novog kolektivnog ugovora.

Premijer će imenovati predstavnika koji će koordinirati i predsjedavati pregovorima.

Federalna ministarstva rada i socijalne politike, finansija i pravde zadužena su da imenuju predstavnike koji će, skupa s predstavnikom premijera, učestvovati u pregovorima.

 OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Danas je Ured Vlade Federacije BiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije ovlašten da utvrdi prečišćeni tekst Odluke o izradi, sadržaju i primjeni šumskoprivrednih osnova i dostavi ga Vladi FiH radi verificiranja.

Vlada je dala saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Sudske policije u FBiH.

Usvojeni su izvještaji o prošlogodišnjem radu Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje, Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade FBiH i njihovih savjetnika, Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Federalnog zavoda za statistiku, Federalnog agromediteranskog zavoda i Federalnog zavoda za geologiju.

Vlada je razmatrala i usvojila Plan rada Federalnog zavoda za statistiku, Program rada i Finansijski plan Odbora za javni nadzor, Plan rada Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, te Plan komunikacije Vlade FBiH za 2021. godinu s Komunikacijskim akcionim planom.

Danas je usvojen izvještaj o radu Komisije za administrativna pitanja Vlade FBiH za 2020. godinu.

 KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH je van snage stavila Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja od 10.6.2020. godine i Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja od 18.6.2020. godine.

Federalna vlada je danas izmijenila Rješenje o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite, te je za načelnika ovog štaba imenovala Enesa Memića koji je, inače, šef Odsjeka u Federalnoj upravi civilne zaštite.

U Interresornu radnu grupu za izradu Analize uspostavljanja Agencije za bezbjednost saobraćaja FBiH danas su imenovani Tomislav Bojić (predsjednik), Gordan Čahtarević, Samir Čolak, Asim Pandžić, Umihana Prguda i Sanin Pačariz (članovi). Rok za izradu i dostavljanje Analize Vladi je 120 dana.

Izmjenom postojećeg rješenja, u Antikorupcioni tim Vlade FBiH imenovan je Anis Ajdinović.

Vlada FBiH je prihvatila izvještaj Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora Agencije za privatizaciju u FBiH, te zadužila ovu agenciju da pripremi i Vladi dostavi prijedloge potrebnih akata za pokretanje ponovne procedure za izbor i imenovanje direktora.

Za učešće u radi i odlučivanju na skupštinama privrednih društava danas su opunomoćeni Ernest Đonko (JP BH pošta d.o.o. Sarajevo), Goran Buhač (JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo) i Kenan Osmanagić (JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar).

Vlada Federacije BiH donijela je Rješenje o postavljanju Vinka Jakića za direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom.

Nakon što je dala prethodnu saglasnost Skupštini privrednog društva BNT-TMiH d.d. Novi Travnik za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora, uime državnog kapitala, zbog isteka perioda na koji su imenovani, Vlada je dala i prethodnu saglasnost za imenovanje Emira Letića i Lejle Skopljak za članove ovog nadzornog odbora, uime državnog kapitala, na period od četiri godine.

Prethodna saglasnost data je i Skupštini BH-Gasa d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora, zbog isteka perioda na koji su imenovani. Istovremeno je data prethodna saglasnost ovoj skupštini za imenovanje Armina Zulkića, Amre Salihović, Ferida Buče, Edina Dilberovića i Nermine Đugum za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Vlada Federacije BiH je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva Ceste d.d. Mostar za razrješenje članova Uprave Društva, zbog isteka mandata. Prethodna saglasnost data je ovom nadzornom odboru za donošenje odluke o imenovanju članova Uprave na mandatni period od četiri godine i to Kristijana Milasa (direktor), Branka Bage (izvršni direktor za održavanje), Maje Pehar (izvršni direktor za računovodstvo i finansije) i Josipa Marijanovića (izvršni direktor za pravne i opće poslove).

Danas su date i prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske pošte d.o.o. Mostar, zbog isteka mandata, kao i za imenovanje vršilaca ovih dužnosti, uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Na ove dužnosti imenovani su Davorka Šaravanja, Silvija Brčić, Željko Kordić, Dijana Pejić, Nerma Čolaković-Prguda i Zoran Landeka, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.
(Vijesti.ba )

Izdvajamo