25°C
Mostar 28°C
Tuzla 27°C
Banja Luka 27°C
Bihać 26°C
Powered by Dark Sky

02.06.2020 / 13:00 BiH - Otkrivamo

Kako je novac stigao do FUCZ: Glasali svi ministri, Milićević imala sve ovlasti

Kako je novac stigao do FUCZ: Glasali svi ministri, Milićević imala sve ovlasti
Foto: FENA - Vijesti.ba

Tužilaštvo BiH u okviru istrage u predmetu "respiratori“ federalnog premijera Fadila Novalića tereti da je odgovoran za činjenicu da je Vlada Federacije BiH donijela odluku o izdvajanju novca. No ovo je, prema navodima odbrane, i ključna greška Tužilaštva.

Vlada, po Zakonu o Vladi, odlučuje većinom glasova, pa su i drugi ministri morali glasati za ovu odluku. Nijedan od njih nije osumnjičen, kao ni Jelka Miličević, ministrica finansija, bez čije saglasnosti se ne može vršiti preraspodjela novca u Budžetu Federacije BiH. U ovo tekstu ćemo se baviti njenom ulogom u cijelom procesu.

Premijer je jedan od 17 članova Vlade

Naime, Premijer Federacije nije pravno lice, te se njegov položaj i uloga moraju posmatrati kroz rad Vlade kao cjeline, u davanju smjernica za planiranje, odnosno izvršavanje planova federalnih organa uprave i obezbjeđenja finansijskih sredstava za njihov rad.

Federalne organe uprave čine: 16 ministarstava kojima rukovodi 16 ministara, 3 samostalne uprave kojima rukovode 3 direktora, 9 samostalnih upravnih organizacija kojima rukovodi 9 direktora, 3 agencije kojima rukovode 3 direktora, 7 kazneno-popravnih zavoda kojima rukovodi 7 direktora i 7 zamjenika direktora i 6 stručnih službi na čijem čelu je 6 rukovodećih državnih službenika.

Dakle, u navedenim institucijama zaposleno je oko 2.000 rukovodilaca, rukovodećih državnih službenika, državnih službenika i namještenika za koje je jasno utvrđena obaveza i odgovornost za izvršavanje povjerenih poslova.

Premijer po Zakonu o Vladi jeste odgovoran za rad Vlade u funkcionalnom smislu, a to znači da Vlada mora održavati sjednice (jer radi u sjednicama) i da osigurava jedinstvo u radu Vlade. Premijer Fadil Novalić je jedan od 17 članova Vlade. Glas premijera (za, protiv ili suzdržan) na sjednici Vlade jednak je isto kao i glas svakog člana Vlade. Odluke Vlade potpisuje premijer, ali one nužno ne moraju odražavati volju premijera iskazanu glasanjem, nego većine (prisutnih) članova Vlade. Kvorum za održavanje sjednice je 9. Može se desiti (i dešavalo se u praksi) da premijer lično prilikom glasanja i ne bude saglasan sa donesenom odlukom, ali ju je dužan potpisati u ime Vlade.

Montirani proces i "sporne" sjednice

Sumnju da se radi o politički montiranom procesu potkrijepljuju činjenice da su sve odluke i zaključci doneseni na sjednici vlade održanoj 16.03.2020. godine, donesene jednoglasno. I sve kasnije odluke i zaključci koje je Vlada donosila u vezi sa izvještajima i informacijama o radu Federalne uprave civilne zaštite i Federalnog štaba civilne zaštite, kao i angažiranja potrebnih finansijskih sredstava za njihov rad donošene su jednoglasno.

Izvjestioci po ovim tačkama dnevnog reda su bili: zamjenica premijera Federacije BiH – federalna ministrica finansija i komandantica Štaba civilne zaštite Jelka Milićević i direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak. Niko od članova Vlade nije imao primjedbe i/ili sugestije na donešene zaključke i odluke.

Po poslovniku o radu Vlade FBiH, sjednice Vlade premijer zakazuje u konsultacijama sa zamjenicima premijera. Na taj način je zakazana i 165. sjednica Vlade FBiH 2.4.2020. godine.

Na dnevnom redu su bile tačke:

1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuća rezerva Vlade Federacije BiH" Budžeta Federacije BIH za 2020. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite - izvjestilac Jelka Milićević. Vlada je jednoglasno (svi članovi), u tekstu kako je predloženo, donijela Odluku o odobravanja izdvajanja sredstava iz Tekuća rezerva Vlade Federacije BIH Budžeta Federacije BIH za 2020. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite.

2. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Federalnom štabu civilne zaštite za nabavku materijala i opreme u uslovima pogoršane epidemiološke situacije - izvjestilac Fahrudin Solak. Vlada je jednoglasno (svi članovi ), u tekstu kako je predloženo, donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti Federalnom štabu civilne zaštite za nabavku materijala i opreme u uslovima pogoršane epidemiološke situacije.

Ko je odgovoran

Zakon o budžetima u Federaciji BiH u svom Članu 44 navodi da je rukovodilac budžetskog korisnika odgovoran za zakonito i namjensko korištenje sredstava, S obzirom da premijer FBiH Fadil Novalić nije rukovodilac Federalne uprave civilne zaštite on ne može biti odgovoran za konkretni slučaj.

Dalje, Član 56 kaže da “Ministarstvo finansija vrši plaćanje obaveza svih budžetskih korisnika. Svaki rashod i izdatak iz budžeta mora se zasnivati na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obaveza za plaćanje. Odgovorno lice budžetskog korisnika prije potpisivanja knjigovodstvene isprave mora provjeriti pravni osnov i visinu obaveze koja iz nje proizlazi“. Premijer FBIH nije odgovorno lice CZ-a.

Član 57 navodi da „Budžetski korisnici ne smiju stvarati obaveze iznad iznosa odobrenog operativnog budžeta putem operativnih planova za tog budžetskog korisnika. Rashodi i izdaci svakog budžetskog korisnika ne mogu prelaziti iznose alociranih budžetskih sredstava odobrenih za svaki mjesec ili drugi vremenski period koje je utvrdilo Ministarstvo finansija, osim uz saglasnost Ministarstva finansija. Ministar finansija ima pravo rješenjem obustaviti od izvršenja oduku koja je u suprotnosti sa ovim zakonom i zakonom o izvršavanju budžeta“.


Ko i kako izvršava budžet

Na dalje, za razumijevanje cijelog procese i načina donošenja odluka vrlo je važno poznavati šta predviđa Zakon o izvršavanju budžeta.

U svom Članu 5. stav (3) kaže: „Rukovodioci budžetskih korisnika odgovorni su za zakonito, namjensko, efikasno i ekonomično raspolaganje budžetskim sredstvima“.

Član 6: „Budžetski korisnici odobrena sredstva mogu koristiti samo za namjene koje su određene budžetom, a u skladu sa svojim godišnjim finansijskim planom i po dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima koje odobrava ministar finansija na osnovu plana novčanih tokova, putem kojih se projiciraju sve uplate i isplate sa JRT“.

Član 8. stav (2): „Budžetski korisnici su dužni Ministarstvu finansija do 25. u tekućem mjesecu dostavljati prijedlog mjesečnog operativnog plana za sljedeći mjesec po ekonomskim kodovima utvrđenim u budžetu za budžetskog korisnika“.

Član 79: „Budžetski nadzor je inspekcijski nadzor zakonitosti, pravovremenosti i namjenskog korištenja budžetskih sredstava kojim se nalažu mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti. Budžetski nadzor obuhvata nadzor računovodstvenih, finansijskih i ostalih poslovnih dokumenata subjekata nadzora“.

Član 81: „Poslove budžetskog nadzora vrše po službenoj dužnosti budžetski inspektori koji su ovlašteni službenici Ministarstva finansija“.

Uredba o budžetskom nadzoru u Federaciji

Član 2: „Budžetski nadzor je postupak u kome se provodi inspekcijska kontrola zakonitosti, pravovremenosti i namjenskog korištenja budžetskih sredstava, u kome se nalažu mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti“.

Član 4: „Osnovni ciljevi provođenja postupka budžetskog nadzora su: 1. utvrđivanje da li se budžetska sredstva koriste zakonito, namjenski i blagovremeno; 2. poduzimanje korektivnih mjera radi zaustavljanja nepravilnosti i prevara kao što su zloupotreba budžetskih sredstava, pogrešno planiranje i upravljanje sredstvima; 3. poduzimanje mjera za sprečavanje nastanka štetnih posljedica u budžetu kao i mjera za otklanjanje štete nanesene budžetu...“

Član 6: „Poslovi budžetskog nadzora u skladu sa ovom uredbom obavljaju se isključivo po nalogu federalnog ministra finansija ili kantonalnog ministra finansija (u daljem tekstu: „ministar finansija“), zatim po zahtjevima građana ili ovlaštenih lica budžetskih korisnika, uz prethodno dostavljanje pismenog obavještenja budžetskom korisniku. Pismeni nalozi ministra finansija za obavljanje budžetskog nadzora iz stava 1. ovog člana, izdaju se prema utvrđenim prioritetima, načelu ekonomičnosti i u skladu sa potrebama zadovoljavanja javnog interesa. Izuzetno od odredbe stava 3. ovog člana, ukoliko se ocijeni da za to postoje opravdani razlozi, po nalogu ministra može se izvršiti vanredni budžetski nadzor“.


Ovlasti Jelke Milićević

Federalna uprava civilne zaštite je budžetski korisnik , a njen rukovodilac je direktor Civilne zaštite Fahrudin Solak. Postavlja se pitanje zašto je ministarstvo finansija na čelu s Jelkom Milićević dozvolilo da se stvori obaveza iznad iznosa odobrenog operativnog plana (član 8. Zakona o izvršenju budžeta - Budžetski korisnici su dužni Ministarstvu finasija do. 25. u tekućem mjesecu dostavljati prijedlog mjesečnog operativnog plana za sljedeći mjesec po ekonomskim kodovima utvrđenim u Budžetu za budžetskog korisnika).

Postavlja se i pitanje zašto ministrica finansija nije donijela rješenje o obustavi isplate, jer se radi o vanrednom unosu sredstava u trezorku aplikaciju koji nije planiran operativnim planom? Naime, unos za isplatu sredstava u trezorsku aplikaciju nije moguć dok ministarstvo finansija za to ne da odobrenje. Tek po odobrenju ministasrtva finansija, u trezor se unosi iznos i namjena sredstava za isplatu, pa se postavlja i pitanje kako je moguće da Federalno ministarstvo finansija nije provjerilo (u skladu sa članom 79 uredbe) zakonitosti, pravovremenosti i namjenskog trošenja budžetskih sredstava?

Jasno je da je Federalno ministarstvo finansija u svakom momentu moglo obustaviti isplatu finansijskih sredstava, ukoliko su postojali osnovi sumnje u neku neregularnost isplate 10,5 miliona KM za nabavku respiratora.

 


(Vijesti.ba)

Izdvajamo